Порядок публікації

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У „НАУКОВОМУ ВІСНИКУ УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ „ФІЛОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ"

Статті публікуються українською, російською, словацькою, чеською, англійською мовами. Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc, *.docx. Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифта -14. Розмір полів: ліве - 30 мм; праве - 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; інтервал - 1,5.

Оформлення першої сторінки:

 1. Перший рядок справа – ім’я та прізвище (прописними літерами, курсивом).
 2. Назва статті через один інтервал нижче прізвища – наводиться прописними напівжирними літерами, без відступів та абзаців.
 3. УДКнапівжирними літерамиу наступному рядку після назви статті.
 4. Нижче – анотація українською мовою та ключові слова. Анотація повинна бути виконана 12-м pt шрифта Times NewRоman, у обсязі не менше шести і не більше дванадцяти рядків. Відстань між ря­дками - 1 комп'ютерний інтервал. В ній коротко викладається актуальність статті, мета, зміст, і перспективи подальших досліджень українською мовою (вимоги реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Україніка наукова»). Анотації та ключові слова російською та англійською мовами (можливо – німецькою, французькою) розміщуються наприкінці публікації, після бібліографічного списку.
 5. Перелік ключових слів (бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним) розміщується після анотації.
 6. Бібліографічний список починається у наступному рядку після статті під заголовком Література (на сторінці - зліва напівжирним шрифтом). Оформлення відповідно до вимог ВАК, приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13). У тексті посилання на використані джерела літератури позначаються цифрами в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел.
 7. Наприкінці, після анотацій російською та англійською (або німецькою, французькою) мовами необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку виділити жирним прямим), науковий ступінь, учене звання, посаду, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.

Структура статті повинна включати такі необхідні елементи (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05.1):

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 3. Окреслення мети дослідження та формулювання завдань статті.
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 6. Перелік використаних джерел (оформлення відповідно до вимог ВАК, приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13)). У тексті посилання на використані джерела літератури позначаються цифрами в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

 • До статті аспіранта, здобувача наукового ступеня слід додати зовнішню рецензію наукового керівника.
 • Кількість співавторів повинно бути не більше 3-х.
 • Відповідальність за зміст статті несе автор. Якщо автором є аспірант чи здобувач, відповідальність також несе науковий керівник.
 • Обсяг статті - не менше 8 і не більше 16 сторінок.
 • Будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч. статистичний матеріал, повинні використовуватися з посиланням на джерело походження.
 • Таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в тексті. Назви і номери таблиць проставляються зверху у лівому кутку напівжирним шрифтом, наприклад:Таблиця 1. Динаміка ономастичних досліджень (1995-1999 роки).
 • Рисунки обов’язково мають бути згруповані та подані з таблицями у форматі А-4 окремим файлом, шрифт – 12.

Разом із статтею надсилається авторська довідка у наступній формі:

Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)

Назва статті

Тематична рубрика статті

Виберіть із нижченаведеного переліку:

мовознавство,

літературознавство,

історія та сучасний стан мови,

історія та сучасний стан літератури,

порівняльна лінгвістика,

порівняльне літературознавство,

словакістика,

богемістика,

фольклористика,

журналістика,

соціальні комунікації.

Вчена ступінь, вчене звання*

Місце роботи або навчання, посада*

Контактний телефон і адреса електронної пошти*

Домашня поштова адреса з індексом для відправки видання*

Чи потрібен додатковий друкований примірник вісника (ТАК, кількість екземплярів / НІ)

* у разі, якщо авторів статті більше 1, то інформація надається по кожному автору окремо.

ОПЛАТА

Оплата складає 25 грн. за сторінку формату А4 + 1% (комісія банку) і включає отримання 1 примірника та поштові витрати. Кожний додатковий примірник номера - 50 грн.

Оплата проводиться на: № рахунку 29244825509100, МФО 305299, ОКПО 14360570, беніфеціар: Закарпатське РУ ПриватБанк, призначення платежу: “за друк статті(вказати ПІБ автора)”, Бедзір Наталії Прокопівні, або для поповнення у ПриватБанку на картку № 5168 7420 2477 2158

Статтю, рецензію та копію квитанції про оплату надсилати на e-mail: naukov.visnyk@gmail.com

Конт. тел. (0312) 64-24-64, +38(050) 977-93-68