Вісник №27 Перелік публікацій

Сабадош Іван

Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 4

Анотація:

У статті розглядаються закарпатські діалектизми, успадковані переважно від праслов’янської мови і відсутні в багатьох українських діалектах та в літературній мові чи вживані в останній рідко або як архаїзми. Ключові слова: закарпатський діалектизм, українська мова, праслов’янський, лексика, семантика, етимологія.


Негер Оксана

До питання про термінологічно-поняттєвий апарат урбаноніміки

Анотація:

У статті проаналізовано погляди мовознавців на поняттєву наповненість терміна урбанонім. Подано власне трактування термінолексеми; 10 с.; кількість бібліографічних джерел – 25; мова – українська. Ключові слова: урбанонім, топонім, годонім, агоронім.


Кузьма Оксана

Ліричний цикл у творчості С.Черкасенка (цикли „Біла Панна”, „Зелені руна”)

Анотація:

У статті досліджуються особливості циклізації у ліриці С.Черкасенка. Способи компонування пое- тичних текстів у цикли простежуються на основі майстерних взірців емігрантської поезії автора – циклів „Біла Панна” і „Зелені руна”. Ключові слова: ліричний цикл, ліричний сюжет, циклізація, композиційний прийом, поетика, образи-символи.


Литвиненко Володимир

Особливості вживання запозиченої лексики в корейській періодиці (на прикладі англо-американізмів)

Анотація:

У статті подано характеристику функціонування англо-американських запозичень у матеріалах ко- рейських мас-медіа, розглянуто лексико-семантичну класифікацію англіцизмів, описано існування особливого виду американізмів у корейській мові, що отримав назву конгліш. Ключові слова: іншомовні запозичення, англо-американізми, мова мас-медіа Кореї, конгліш


Кучман Ігор

Особливості перекладу англійських каузативних конструкцій

Анотація:

У статті розглянуто шляхи перекладу синтаксичного каузативу з англійської мови на українську. Ключові слова: каузативність, каузативна конструкція, синтаксичний каузатив, аналітичний каузатив, трансформаційний переклад.


Шманько Андриана

Краткие действительные причастия в Пискарёвском летописце: структура и функции

Анотація:

Розглядаючи структуру та функції коротких форм активних дієприкметників у називному відмінку чоловічого роду, А. Шманько доходить висновку про руйнацію у староруській пам’ятці XVI ст. церковнослов’янської книжної традиції, викликану формуванням нової граматичної категорії – дієприслівників. Ключові слова: коротка форма активних дієприкметників, апозитивні дієприкметники, староруська мова, церковнослов’янська мова, книжна норма, дієприслівник.


Сидорчук Наталія

Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860-1900 рр.

Анотація:

Народовці – це група людей, об’єднаних спільною ідеєю та метою – просвітити український народ, зробити вагомий внесок в його освіту і культуру. Вони вважали, що свідомий, освічений народ зможе нарешті визво- литись з-під ярма сусідських держав. Ключові слова: народовці, ярмо, культура, свідомість, держава.