Вісник №28 Перелік публікацій

Кіраль Сидір

Штрихи до епістолярного автопортрета Івана Чендея (за матеріалами неопублікованого листування з професором Іваном Денисюком)

Анотація:

У статті на матеріалі неопублікованих листів І.Чендея з професором І.Денисюком та іншими адре- сантами здійснено спробу відтворити становлення письменника, розкрити витоки його таланту, особливості творчої індивідуальності митця. Ключові слова: епістолярій, творча індивідуальність, щоденники, мемуари, літературна критика, біографія, рукописи.


Папіш Віталія

Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея

Анотація:

У статті здійснено психоаналітичну інтерпретацію художньої мови відомого закарпатського пись- менника І.Чендея на предмет виявлення у ній колективного та індивідуально-підсвідомого психологічного змісту. Ключові слова: психолінгвістика, мовне вираження поглинання емоцій, «сумний» текст, інтроверт.


Бєлоброва Тетяна, Борисова Олена

Використання творів П. Скунця як навчального й виховного потенціалу на уроках української літератури: методичний аспект

Анотація:

У статті розглядаються проблеми інтеграції літературного аналізу тексту в процесі шкільного ви- вчення творчості письменника. Зосереджуючись на методичних аспектах аналізу, автори звертать увагу на позитивний етико-естетичний вплив твору на сучасну дитину. Ключові слова: космізм, урок-лекція, урок-бесіда, літературний аналіз, текстуальний аналіз.


Біляцька Валентина

Фольклорна парадигма балад Петра Скунця

Анотація:

У статті розглядаються балади П. Скунця як один із жанрів ліро-епіки, визначається ідейно-художня своєрідність, акцентується на їх народнопоетичній спорідненості. Ключові слова: балада, жанр, драматизм, фольклор, реалістичність, морально-етичні проблеми.


Амір Адріана

Закоханий у фольклор (штрихи до літературного доробку Івана Чендея)

Анотація:

Закарпатський письменник Іван Чендей разом iз Сергієм Параджановим був автором сцена- рію українського художнього фільму «Тіні забутих предків». Фільм не є просто екранізацією однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Обоє сценаристів додали до сценарію таких образів та символів, яких не було у повісті М. Коцюбинського. Фольклоризм та етнографізм, якими сповнений фільм, стали типовими ознаками українського по- етичного кіно. Воно репрезентує Україну – не лише для іноземця, але й для українця. Ключові слова: Іван Чендей, сценарій, фільм «Тіні забутих предків».


Талабірчук Оксана

Тема самотності в малій прозі І. Чендея та І. Яцканина

Анотація:

У статті проаналізовано типологічно споріднені оповідання «Тестамент», «Син» І.Чендея та «Гіркий смак пищавки», «Скрипка», «Коні вмирають вночі», «Душа в маленькому каштані» І.Яцканина, простежено своєрід- ність художньої інтерпретації теми самотності. Ключові слова: оповідання, екзистенція, самотність, ізольованість, відчуження.


Ференц Надія

Петро Скунць як літературний критик

Анотація:

У статті зроблено спробу розкрити особливості літературно-критичної спадщини П.Скунця. Предметом аналізу є літературно-критичні огляди, рецензії, передмови, післямови, літературно-критичні портрети П.Скунця. Ключові слова: талант, творчість, краса, оригінальність, стиль, художній світ, творча еволюція, творчий успіх.


Чижмар Ольга

Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея

Анотація:

Стаття присвячена літературно-художній антропонімії І.Чендея. Авторка зосереджує свою увагу на функціонально-стилістичних особливостях літературно-художньої антропонімії, приділяючи значну увагу онімам І.Чендея, які покликані вказувати на реальних прототипів його персонажів. Ключові слова: літературно-художні антропоніми, дейктичний антропонім, функціонально-стилістичні осо- бливості, конотація.


Венжинович Наталія

Національно-культурна специфіка фразем у творах Петра Скунця

Анотація:

Стаття присвячена опису національно-культурної специфіки фразем у творах Петра Скунця. У ре- зультаті проведеного дослідження автор доходить висновку про те, що в поезіях відомого українського майстра худож- нього слова репрезентована широка фразеологічна картина світу, в якій відтворено найрізноманітніші прояви буття й діяльності людини, а більшість фразем є національно-культурним набутком українського народу. Ключові слова: фразема, фразеологічна картина світу, національно-культурна специфіка, Петро Скунць.


Марко Василь

Сім сліз Івана Чендея

Анотація:

Розглядається творчість Івана Чендея на рівні структурних та функціональних особливостей симво- лічних образів сльози, уточнюються оцінки окремих творів з погляду їхньої взаємодії з часом. Ключові слова: концепт, образ-символ, архетип, духовність, господар, люмпенізація свідомості.