Вісник №29 Перелік публікацій

Хороб Степан

Типологія символізму в драматичних творах Івана Кочерги і зарубіжних драматургів (на матеріалі п’єс «Алмазне жорно», «Свіччине весілля» та «Майстри часу»)

Анотація:

У статті порушено проблему типологічної характеристики символістського типу художнього мислення Івана Кочерги («Алмазне жорно», «Свіччине весілля», «Майстри часу») та зарубіжних письменників – драматургів Моріса Метерлінка («Синій птах», «Монна Ванна»), Вільяма Батлера Єйтса («На Байловім березі») і Юджина О’Ніла («Довга подорож у ніч»). З’ясовано особливості (збіжності і відмінності) драматургії українського та зарубіжних авторів, виявлено схожі елементи символістської поетики в їх творах, спорідненість в організації структури їх драм тощо. Ключові слова: символізм, порівняльно-типологічна характеристика, образ-алегорія, компаративістський підхід, поетика драми.


Мельничук Богдан

З поля польської шевченкіани

Анотація:

У статті розглядається польська художня шевченкіана, яка започаткувалася ще за життя великого поета й художника, другою у світі після української, і репрезентована низкою поетичних творів ХІХ-ХХ століть (Едвард Желіговський, Юзеф-Богдан Залеський, Броніслав Шварц, Юзеф Орловський, Ян Копровський, Леон Пастер- нак, Влодзімєж Слободнік та ін.) й унікальним романом-есе Єжи Єнджеєвича «Українські ночі або Родовід генія» (1966). Ключові слова: польська шевченкіана, вірш-присвята, роман-есе, національна свідомість, стереоскопічність бачення.


Мовчан Раїса

Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років

Анотація:

У статті розглянуто особливості української модерністської прози 1920-х років, яка була вагомою складовою тодішнього літературного процесу, а також історичним, соціальним і культурницьким репрезентантом складної, суперечливої доби «розстріляного відродження». Ключові слова: модерністська проза, художня свідомість, ідеологія, суспільна атмосфера, «романтика вітаї- зму», екзистенціалізм, жанри, мотиви, стильові тенденції.


Хававчак Олег

„Історія русів” у світовому культурологічному аспекті

Анотація:

У статті пропонується новий погляд на питання історіографічних потуг невідомого автора «Історії Русів» у контексті козацьких літописців, які відповідно переосмислюючи, перетворювали їх на своєрідну «історичну канву» своїх власних текстів, а всесвітня географія студій теми засвідчила її значний міжнародний резонанс. Ключові слова: бароковий дискурс, історичний синтез, історіософія.


Хороб Марта

Людина й природа у просторі малих епічних форм Євгена Гуцала

Анотація:

У статті запропоновано класифікацію «ліричної прози» письменника 60-70-х рр. ХХ ст. з поділом її на три умовно виокремлені групи відповідно до мистецької концентрації пейзажних картин. Проаналізовано їх поліфункціональність. Ключові слова: лірична проза, оповідач — ліричний герой, модифікації персонажа, живописна кольористи- ка.


Сенько Іван

Дискурс добра і зла в поемі «Хатка та млинок» Федора Потушняка

Анотація:

У статті охарактеризовано розуміння добра і зла персонажами поеми. Автор розглядає опозиції «любов – ненависть», «чуттєвість – раціоналізм». Аналізуются погляди Потушняка на психоаналіз Фрейда, вчення Ніцше, Нагірну проповідь Христа. Проаналізовано відображення в поемі світогляду українців Закарпаття. Ключові слова: добро і зло, любов, ерос і танатос, фрейдизм, ніцшеанство, моральність, християнство, народна символіка.


Зелінська Лідія

На перетині дискурсу влади і мистецтва: комедія М. Гоголя „Ревізор” та її екранізація

Анотація:

У статті розглядаються дискурсивні практики домінування, художньо втілені М.Гоголем у комедії “Ревізор“, та їх інтерпретація у кіносюжеті, поставленому на основі літературного твору і за його мотивами. До ува- ги взято історично-політичний контекст творів. Ключові слова: комедія, кіносценарій, інтерпретація, дискурсивні практики, дискурс влади, освіта, школа.


Бідзіля Юрій

Мас-медіа Закарпаття як чинник міжкультурної комунікації

Анотація:

В статті аналізуються мас-медіа Закарпаття крізь призму міжкультурної комунікації цього поліе- тнічного регіону. Ключові слова: мас-медіа, інформаційний простір, поліетнічність, самоідентифікація, міжкультурна кому- нікація, етнічна свідомість.


Венжинович Наталія, Химинець Мирослава

Стереотипний образ американців як фрагмент української мовної картини світу

Анотація:

У статті розглядаються поняття «стереотип» та «етнічний стереотип». Представлено результати власного асоціативного лінгвістичного експерименту та вибірки з газетних статей із метою узагальнення стереотип- ного образу американців у свідомості носіїв української мови. Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, картина світу, стереотип, етнічний стереотип.