Вісник №30 Перелік публікацій

Шагала Леся

Чинник рідної мови у педагогічній концепції Ярослава Грицковяна

Анотація:

У статті зроблена спроба окреслити роль рідної мови у педагогічній концепції Ярослава Грицковяна стосовно процесу навчання та виховання в інонаціональному середовищі, а саме в Польщі упродовж 1956–2006 р. р. Ключові слова: рідна мова, педагогічна концепція Ярослава Грицковяна, українське шкільництво у Польщі.


Сабадош Ганна

Тема мистецтва в романі „Голяндія” Д. Бузька

Анотація:

У статті розглянуто особливості осмислення теми мистецтва в романі „Голяндія” Д.Бузька. У центрі уваги – порушені у творі проблеми пошуку нової літературної техніки, заперечення шаблонів, питання свободи мис- тецької творчості, ролі художньої правди, проблемності в романі та ін. Ключові слова: тема мистецтва, роман, футуризм, пародія, деструкція.


Трифонов Роман

Метамовна рефлексія в авторських колонках Віталія Жежери

Анотація:

У статті розглянуто матеріал авторських колонок українського журналіста Віталія Жежери, які що- тижня виходять у «Газеті по-українськи» і на сайті gazeta.ua. Предметом дослідження є метамовні фрагменти, у котрих автор спрямовує увагу на мовні факти, своєрідно їх інтерпретує. Ключові слова: метамова, колумністика, мовна особистість, внутрішня форма слова, лінгвокультурне марку- вання.


Ур Людвіг

Специфіка діалектів угорського населення Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області

Анотація:

Угорське населення Закарпаття проживає у тісних контактах з українцями, словаками, румунами більш ніж тисячу років, що не могло не залишити слід і в лексиці, адже такі взаємовпливи на рівні лексики і семан- тики сприяли взаємному збагаченню матеріальної та духовної культури цих народів. Лексика, пов’язана з назвами їжі й кухонного начиння, є вкрай важливою, бо яскраво відображає повсякденне життя населення, його культуру. В результаті зростання життєвого рівня населення цей шар лексики швидко змінюється, багато назв зникає, й до- сліджувані нами говірки поступово втрачають свої архаїчні риси, яких в інших угорських говірках на території Угорщини уже не знаходимо. Ключові слова: угорські говірки Закарпаття, ужансько-латорицькі угорські говірки, етимологія, запозичен- ня, соціолінгвістичний аспект, тематична група.


Вегеш Анастасія

Стилістичні можливості літературно-художніх антропонімів у романі Олеся Ульяненка «Знак Саваофа»

Анотація:

У статті досліджуються літературно-художні антропоніми з роману Олеся Ульяненка «Знак Савао- фа». Визначаються стилістичні можливості літературно-художніх антропонімів, їх характеристичний потенціал. Ключові слова: літературно-хужожній антропонім, онім, прізвисько, символ.


Мотрук Віктор

Французькі географічні назви, мотивовані номенами сакрального походження

Анотація:

Дослідження присвячено вивченню відтворення мовної картини світу давніх французів у топоні- мічній лексиці, що має сакральне походження. Наш аналіз свідчить, що агіотопоніми виявляють тісний зв’язок з іс- торією, культурою, релігією французького народу. Ключові слова: топоніміка, агіотопоніми, святий, божество, місіонер, християнізація.


Джангобекова Татьяна

Функции инфинитива в «Истории о великом князе московском» А. Курбского

Анотація:

У статті Т. Джангобекової досліджуются функції залежного та незалежного інфінітива, зафіксова- ного у пам’ятці XVI ст. «История о великом князе Московском» А. Курбського. Основну увагу авторка звертає на типи інфінітивних речень та особливості їх модальності. Ключові слова: залежний та незалежний інфінітив, функція, модальність


Харьківська Олеся

Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття

Анотація:

У статті описано словотвір віддієслівних іменників середнього роду, утворених за допомогою су- фіксів -ан’-а/-ан’-е, -ін’-а/-ін’-е, -л-о, в українських говорах Закарпаття. Ключові слова: словотвір, формант, іменник, українські говори Закарпаття.