Вісник №30 Перелік публікацій

Сабадош Іван

Зрушення в українських назвах дикорослої трав’янистої флори (родина бобові) в період ХІХ – поч. ХХ ст.

Анотація:

На основі даних пам’яток писемності характеризуються нові назви дикорослих трав’янистих рос- лин, що появилися в українській мові в період ХІХ – початку ХХ ст. З’ясовуються шляхи виникнення цієї лексики, мотиви номінації, походження, творення. Використовується також у міру можливостей аналогічний матеріал інших слов’янських мов. Ключові слова: назва, номен, мотивація назви, етимологія, українська мова.


Савчук Оксана

Концепт освіти на шпальтах часопису «Український Голос» (Вінніпег, Канада)

Анотація:

У статті розглядаються питання тематичної наповненості часопису „Український Голос”(Вінніпег, Канада), зокрема аналізується та синтезується проблема освітнього дискурсу ЗМІ в діаспорі. Ключові слова: етнічна група, концепт, освіта, часопис, інтеграція, консолідація.


Івончак Павло

Поетичні форми Степана Руданського 50-х років ХІХ століття

Анотація:

У статті досліджується поезія С. Руданського у зрізі метрики, ритміки, строфіки, частково розгля- нуто риму та римування. У творах поета превалює силабіка (91,3 %). Всі поезії є строфічними, здебільшого мають катренну будову. Найбільшою є частка точних (96,7 %) та дієслівних (53,25 %) рим. Ключові слова: версифікація, силабіка, метрика, ритміка, строфіка, римування.


Кондор Михайло

Деякі особливості говірки с. Холмовець Закарпатської області

Анотація:

У статті розглядаються фонетичні й морфологічні ознаки говірки с. Холмовець, Виноградівського району, Закарпатської області. Говірка належить до групи марамороських говірок закарпатського діалекту. Ключові слова: говірка, голосні, приголосні, фонетичні ознаки, морфологічні ознаки, закарпатський діалект.


Сенько Іван

Побутування народної прози в регіоні Карпат

Анотація:

У статті досліджено, як усно поширюються фольклорні твори в регіоні Карпат (ХІХ-ХХ століття). Ключові слова: функції фольклору, казки, легенди, перекази, анекдоти, народні оповідачі.


Ліхтей Тетяна

Словацька поезія ХІХ ст. у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин

Анотація:

У статті розглядається словацька поезія ХІХ ст. у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин. Серед авторів – визначні словацькі поети Ян Коллар, Андрей Сладкович, Людовіт Штур, Само Халупка та інші. Серед українських перекладачів – І. Франко, П. Грабовський, Д. Павличко та ін. Ключові слова: дискурс, переклад, переспів, інспірація, словацько-українські літературні взаємини.


Царук Антоніна

Модус сліду в романі А. Мороза «Четверо на шляху»

Анотація:

Досліджується модус сліду в поетиці композиційної форми роману А. Мороза «Четверо на шляху». Аналізується групування персонажів за світобаченням та участю в конфлікті. Простежується творення автором різних видів образів: реалістичних, алегоричних, символічних. Ключові слова: конфлікт, образ, сенс життя, творчість, слід.