Вісник №30 Перелік публікацій

Сугоняк Василина

Особливості мови оповідань П. Міговка зі збірки “Малѣ люде” (1941)

Анотація:

Стаття присвячена аналізу лексико-семантичних, морфологічних, фонетичних і правописних осо- бливостей мови оповідань П. Міговка зі збірки “Малѣ люде” (1941), виданій у серії “Народна бібліотека” Підкарпат- ського общества наук. Ключові слова: Підкарпатське общество наук, українська мова на Закарпатті, мова художніх творів, Петро Міговк, Іван Гарайда.


Пілаш Марина

Отрицательные черты характера и привычки именуемого в зеркале старорусской антропонимии

Анотація:

У статті розглядаються антропоніми староруського періоду, мотивовані апелятивами, семантика яких містить оцінювальний компонент, тобто дозволяє сприймати поведінку й особливості характеру людини як по- зитивні або негативні. Зокрема, аналізуються власні назви, основи яких віддзеркалюють не зовсім гарні, проте типові якості носіїв прізвиськ. Ідеться також про складнощі, котрі виникають у процесі етимологічної інтерпретації подібних антропонімів. Ключові слова: антропонім, апелятив, староруська антропонімія, оцінювальна власна назва, первинне і вто- ринне прізвисько, етимологічний пошук, реконструкція апелятива, принцип ономастичної вірогідності, неоднозначні за походженням антропоніми.


Бідзіля Юрій

Закарпатська періодика й проблеми формування національно-інформаційної ідентичності місцевих українців

Анотація:

В статті розглядаються основні етапи розвитку та роль місцевої періодики в процесі формування національного самоусвідомлення закарпатських українців. Ключові слова: національно-інформаційна ідентичність, преса, інформаційний простір, національна свідо- мість, закарпатські українці.


Устюгова Людмила

Функционально-стилистические особенности деепричастий в прозе А.Чехова

Анотація:

Автор статті досліджую функціонально-стилістичні, а також структурні особливості дієприслів- ників у прозі А. Чехова 1895-1903 рр. Особлива увага звертається на ті фактори, котрі обумовлюють вживання дієпри- слівників у книжних контекстах як самостійної морфолого-синтаксичної категорії. Ключові слова: дієприслівник, словоформа, функція, книжний контекст.


Гульпа Діана

Використання етикетних форм звертання угорського населення Закарпаття на першому етапі соціалізації індивіда

Анотація:

У статті досліджуються особливості використання етикетних форм звертання угорського населення Закарпаття на першому етапі соціалізації індивіда. Вокативна лексика, що використовується на першому етапі соціа- лізації індивіда багата та різноманітна. Наведені у статті приклади форм та сфери використання вокативної лексики підтверджують їх важливу роль у вихованні та формуванні свідомості індивіда вже на першому етапі його соціалізації. Ключові слова: вокатив, індивід, соціалізація, комунікативний простір, усталі вирази, формули мовного ети- кету, етикетна ситуація.


Шошура Cтанислав

Проблема эстетической природы образа центрального персонажа в романе Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго"

Анотація:

Естетична природа образу центрального персонажа в романі Б.Пастернака «Доктор Живаго» до- сліджується в статті на основі уявлення про якісну своєрідність естетичної свідомості, а також з урахуванням як со- ціального, так й індивідуально-неповторного моментів в особистості героя твору. Ключові слова: естетична природа, образ центрального персонажа, якісна своєрідність естетичної свідомос- ті, соціальне та індивідуально-неповторне в особистості.


Шебештян Ярослава

Місце оніма в системі виражально-зображальних засобів друкованого медіамовлення

Анотація:

У статті схарактеризовано місце оніма в системі виражально-зображальних засобів друкованого ме- діамовлення у зв’язку з основними ознаками та структурами тексту. Ключові слова: медіатекст, ознаки тексту, онім, пропріальні засоби, система виражально-зображальних засобів.


Петріца Наталія

Ономастичні студії Й. Добровського

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню ономастичного доробку відомого чеського мовознавця і славіс- та Й. Добровського. Дослідник першим у чеському мовознавстві започаткував системне та наукове вивчення влас- них особових назв. Й.Добровський досліджував способи творення та будову автохтонних слов’янських імен, виділив три структурні групи слов’янського іменникá: прості антропоніми, імена-композити, та відкомпозитні скорочення. Запропонував класифікацію імен-композитів за морфологічним принципом, першим констатував втрату лексичного значення відапелятивних антропонімів. Ключові слова: антропонімія, власна особова назва, слов’янські автохтонні імена, імена-композити.