Вісник №31 Перелік публікацій

Балла Евеліна Юріївна

Оцінка В.Пачовським постаті Тараса Шевченка крізь призму критеріїв геніальності

Анотація:

У статті аналізується художня та літературно-критична рецепція постаті та творчої спадщини Та- раса Шевченка в ліриці, драмах та науково-публіцистичних розвідках Василя Пачовського. Ключові слова: рецепція, геніальність, поетична історіософія, національна ідея, ремінісценція.


Райбедюк Галина

Тарас Шевченко у філософсько-естетичній системі українських поетів-дисидентів

Анотація:

У статті розглядаються складові дисидентського дискурсу, з’ясовуються спільні джере- ла філософсько-естетичної системи дисидентів і Т. Шевченка, досліджуються типологічні аспекти їх ху- дожніх парадигм. Основна увага зосереджується на інтерпретації національно-екзистенційної форми лі- тературної присутності в авторському тексті Т. Шевченка та дисидентського кола поетів. Ключові слова: дисидентський дискурс, авторський текст, екзистенціал, інтенція, художня пара- дигма, діалог, національне / імперське, історіософія.


Кордонець Олександр Анатолійович

Осінні мотиви в ліриці Тараса Шевченка та Богдана Лепкого

Анотація:

У статті зроблено спробу на прикладі творів Т. Шевченка та Б. Лепкого простежити тенденції до поглиблення психологізму та філософського підтексту осінніх мотивів в українській ліриці. Ключові слова: осінь, символ, філософський підтекст, художня поліфонічність, психологізм, смуток, спогад.


Галас Алла

Т.Шевченко і лінґвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови в угорськомовних навчальних закладах

Анотація:

У статті робиться спроба узагальнити особливості функціонування зразків мови Т.Шевченка у чинних підручниках з української мови для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою викла- дання. Аналізуються типи завдань і вправ, що містять фрагменти поетичної мови Т.Шевченка, а також відомості, пов’язані з його життям і творчістю, у контексті лінґвокраїнознавчого аспекту у викладанні української мови як не- рідної. Ключові слова: методика викладання української мови як нерідної, національна картина світу, Т.Шевченко, лінґвокраїнознавча спрямованість.


Вигодованець Наталія Іванівна

"Давидові псалми" Тараса Шевченка: поетичне відлуння в часі

Анотація:

У статті простежується своєрідність перекладацької практики Тараса Шевченка і відлуння «геніа- льності його схвильованої сповіді» у переспівах Псалтиря Іваном Франком та Ліною Костенко. Ключові слова: теодицея, дух першотвору, діалог, різнокодовість.


Талабірчук Оксана

Постать Тараса Шевченка на сторінках журналу "Дукля" (1990-2013 рр.)

Анотація:

У статті проаналізовані матеріали, присвячені постаті Т. Г. Шевченка на сторінках журналу «Дук- ля» за 1990–2013 роки. Розглянуті публікації умовно позділені на дві групи: літературно-критичну й інформаційну. Ключові слова: журнал «Дукля», стаття, публікація.


Венжинович Наталія

Вербалізація концептів батько і мати у фраземах української мови (на матеріалі творів Т.Г. Шевченка)

Анотація:

У статті авторка аналізує вербальне наповнення концептів батько і мати за допомогою фразем української мови, відібраних із творів Т. Шевченка. Дослідження проводиться в лінгвокультурологічному аспекті. У результаті здійсненого наукового пошуку авторка доходить висновку про те, що аналізовані концепти мають розга- лужену структуру, а у фраземах, які використовує Т. Шевченко у своїх творах, відтворено вагомі складники україн- ської ментальності. Ключові слова: фразеологізм, концепти батько і мати, вербалізація, твори Т.Г. Шевченка.


Шумицька Галина

Віддзеркалення Шевченкових філософських ідей у публікаціях часопису «Слово Жінки»

Анотація:

На основі аналізу тематики публікацій сучасного українськомовного часопису «Слово Жінки» у статті визначаються комунікативні якості видання з проекцією на філософські ідеї Шевченкової творчості. Ключові слова: глянцеве видання, тематика журналу, формально-змістові особливості, комунікативна стра- тегія, комунікативні якості.


Мотрук Віктор, Кустяєв Євген

Еміль Дюран – автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції

Анотація:

У статті висвітлено питання поширення літературної спадщини Т.Г.Шевченка у франкомовному культурному просторі. Детально проаналізовано нарис про життя і творчість Т.Шевченка літературознавця і пере- кладача Еміля Дюрана-Гревіля, який був у ті часи найкращим джерелом інформації французів про українського поета. Ключові слова: національний поет, усна народна творчість, шевченкіана, культурний простір.


Маляр Любов, Кухта Марія

Творчість Тараса Шевченка в підручниках і педагогічній пресі Закарпаття 20-30-х років ХХ ст

Анотація:

У статті висвітлені факти популяризації творчості Т. Шевченка в підручниках і педагогічній пресі Закарпаття 20–30-х років ХХ ст. Розкриті шляхи використання оригінальних художніх текстів письменника з дидак- тичною і виховною метою. Ключові слова: творчість Т. Шевченка, підручники, педагогічні часописи, дидактична мета, виховна мета.