Вісник №32 Перелік публікацій

Поліха Леся

Метафора як основний засіб увиразнення дизайну просвітницьких медіа Закарпаття 1919-1944 років

Анотація:

На основі аналізу графічних складових часописів у статті виявляються характерні риси у дизайні просвітницьких видань Закарпаття 1919-1944 рр. Ключові слова: дизайн, просвітницькі видання, Закарпаття.


Сукаленко Тетяна

Лінгвістичний потенціал теорії фреймів

Анотація:

У статті розроблено модель опису лінгвокультурного типажу «панна», зафіксованого в українсь- кому художньому дискурсі XIX століття з урахуванням його поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик. У роботі пропонується новий підхід до мовного моделювання національного характеру – опис лінгвокульту- рних типажів, що представляють собою впізнавані узагальнені образи представників певних соціальних груп, чия поведінка була обумовлена загальними етнокультурними домінантами і мала значний вплив на формування колек- тивного світосприйняття в Україні. Ця стаття подає проміжні результати дослідження типажу «панна», що виконується в руслі лінгвоку- льтурології. Автор статті досліджує поведінкові характеристики типізованої особистості панни через призму української літератури XIX століття, спираючись на теоретичні напрацювання, викладені в низці публікацій професора В.І. Карасика, присвячених новому напряму в лінгвокультурології – теорії лінгвокультурних ти- пажів. У структурі типажу «панна» виокремлено 3 основні фрейми: «Зовнішні характеристики», «Внутрішні мора- льні характеристики», «Соціальний стан і соціальна поведінка». Ключові слова: лінгвокультурний типаж «панна», поняттєві, перцептивно-образні і ціннісні характеристики, фрейм.


Сеник Вікторія

Доцільність та специфіка інтеграції при вивченні літератур як шлях до формування компаративної компетенції особистості у сучасній школі

Анотація:

Доцільність та специфіка інтеграції при вивченні літератур як шлях до формування компаративної компетенції у сучасній школі; 8 стор.; кількість бібліографічних джерел – 9; мова українська. Анотація. У статті розглядаються переваги та особливості бінарних інтегрованих уроків світової та української літератур у сучасній загальноосвітній школі як одного із способів формування літературної компетентності учнів. Ключові слова: бінарні уроки, інтерактивні форми роботи, інтеграція, компаративний аналіз, літературна компетентність.


Сенько Іван

Ситуативність і динаміка побутування фольклорної прози в регіоні Карпат

Анотація:

У статті розглядаються ситуації (у майстерні, кузні, млині, під час відпочинку робітників, біля нічної ватри пастухів, у дорозі, в лікарні, в’язниці і т.д.), коли в процесі невимушеного спілкування використовуються жанри фольклорної прози. Ключові слова: функції фольклору, спілкування людей, фольклорна проза, казки, легенди, перекази, анекдо- ти, притчі, оповідачі.


Бабяк Елена

Фразеологизм как лингвокультурема в концептосфере языковой личности

Анотація:

В статье рассматривается понятие «фразеологизм» как структурный элемент в кон- цептосфере языковой личности; определяются ведущие пути изучения лингвокультуремы как особой единицы языковой картины мира этноса. Ключевые слова: фразеологизм, лингвокультурема, концептосфера.


Бедзір Наталія

Викладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загально- освітніх та вищих навчальних закладах України

Анотація:

Викладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загально- освітніх та вищих навчальних закладах України; стор.- 7; кількість бібліографічних джерел – 7; мова – українська. Анотація. У статті зроблено висновок про те, що викладання світової літератури за новим Державним стан- дартом та новою Програмою вимагає нових форм та методів роботи із залученням імагології та компаративістики як у школі, так і у вузі. Ключові слова: світова література, Програма зі світової літератури, методика викладання світової літерату- ри, компаративістика, імагологія.


Книгиницкая Наталия

Воспитание любви к художественному слову у школьников в процессе изучения стилевых особенностей произведений Ф. Кривина

Анотація:

В статье рассматриваются художественно-стилевые особенности произведений Ф. Кривина с учетом методики изучения творчества писателя в школьной программе. Ключевые слова: Ф. Кривин, детская литература, стиль, игра как художественный приём, иро- ния, пародия, тропы, аллюзия, басня, силлепс, хиазм.