Вісник №32 Перелік публікацій

Рошко Світлана

Трансформаційні процеси у системі порівняльних конструкцій сучасної української мови

Анотація:

У статті проаналізовано взаємозв’язок порівняльних синтаксем і підрядних порівняльних ре- чень із точки зору формально-граматичної і семантико-синтаксичної структури речень, досліджено дериваційні перетворення в системі порівняльних одиниць у результаті синтаксичної деривації, транспозиції порівняльних форм. Ключові слова: порівняння, порівняльна конструкція, порівняльна синтаксема, підрядне порівняльне речен- ня, деривація, трансформація.


Вегеш Анастасія

Промовистість назв романів Мирослава Дочинця

Анотація:

У статті досліджуються назви романів «Лис у винограднику», Вічник», «Криничар», «Горянин», «Світован» Мирослава Дочинця. Подається опис метафоричних назв, які виконують символічну функцію, несуть характеристичний заряд, тобто промовляють; встановлюється їхня предметна етимологія. Ключові слова: авторський неологізм, власна назва, етимологія, символічна функція.


Славич Тетяна

Тести у викладанні зарубіжної літератури: літературно-теоретичний аспект

Анотація:

Використання тестів у вивченні творів із зарубіжної літератури має як багато «за» так і «проти». У статті розглянуто роль тестування як одного із аспектів увивченні художнього тексту та способів перевірки вдумли- вого та уважного читання; мова ведеться про ті види тестів, використання яких дозволить забезпечити можливості щодо активізації пізнавального процесу та підвищити таким чином ефективність навчального процесу. Ключові слова: тести, «нова критика», «уважне читання», контекст.


Зверєва Людмила

Компаративний аналіз літературного тексту на уроках світової літератури: теорія і практика

Анотація:

У статті проаналізовано досвід проведення уроків світової літератури в загальноосвітній школі з використанням прийомів компаративістики. Ключові слова: методика викладання світової літератури в школі, компаративістика в школі.


Садыкова Лариса

Современная эссеистика: жизнь на грани смысла

Анотація:

Статья посвящена осмыслению современных острых философских, этнических и экологических проблем средствами жанра эссеистики. Ключевые слова: жанр эссе, художественные приёмы эссеистики, смысл жизни.


Папіш Віталія

Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми «Кассандра»)

Анотація:

У статті розглянуто основні аспекти дослідження психологічної акцентуації, схарактеризовано ознаки демонстративної особистості, проаналізовано різнорівневі мовні засоби вияву істероїдної акцентуації у дра- матичній поемі Лесі Українки «Кассандра»; простежено взаємозв’язок між персонажним дискурсом та автором тво- ру. Ключові слова: психолінгвістика, мовна особистість, концепт, істерія, демонстративна акцентуація.


Юсип-Якимович Юлія

Інноваційні методи викладання світової літератури як мистецтва епохи

Анотація:

У статті розглядаються інноваційні методи викладання світової літератури як мистецтва епохи в розрізі інших мистецтв на прикладі епохи модернізму кінця 19 – поч. 20 ст. методом проекту. Проаналізовані дві течії модернізму – імпресіонізм та символізм, що проходять крізь світове мистецтво: малярство, музику, скульптуру та літературу. Ключові слова: інноваційні технології, прийоми навчання, асоціативна лекція, мистецтво епохи, ім- пресіонізм, символізм.


Демчик Марта

Методичні підходи до вивчення перекладів творів світової літератури у шкільній програмі

Анотація:

Методичні підходи до вивчення перекладів творів світової літератури у шкільній програмі ; стор. 10; кількість бібліографічних джерел – 9; мова – українська. Анотація. У статті розглянуто прийоми, методи і види вивчення перекладів творів світової літератури у шкільній програмі. Ключові слова: переклад, вільний переклад, художній переклад, підрядник, компаративний аналіз, інтертек- стуальний аналіз.