Вісник №32 Перелік публікацій

Лавер Оксана

Символічна функція літературно-художніх антропонімів у романі І. Багряного «Тигролови»

Анотація:

У статті розглянуто поліфункціональні літературно-художні антропоніми визначного українського письменника І.Багряного. Предметом лінгвістичного аналізу стали літературо-художні антропоніми роману «Тигро- лови». Ключові слова: літературно-художня антропонімія, літературно-художній антропонім (ЛХА), онім, стиліс- тична значущість, характеристична функція.


Рошко Михайло

Подорож головного героя як ініціація у «Божественній комедії» Данте Аліг’єрі та «Маленькому принці» Антуана де Сент–Екзюпері

Анотація:

У статті розглядається функція подорожі головного героя як ініціації (ритуалу переходу), як подо- рожі–випробування, як процесу набуття життєвих досвіду і мудрості у творах «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі та «Маленький принц» Антуана де Сент–Екзюпері. Ключові слова: Ініціація, міф, ритуали переходу, подорож, творчість, «Маленький принц», «Божественна комедія», неоміфологічна свідомість.


Шошура Станислав

Теория литературы в российских вузовских учебниках и учебных пособиях постсоветского времени (конец ХХ–начало ХХI века)

Анотація:

Особенности российских вузовских учебников и учебных пособий постсоветского времени по теории литературы исследуются в статье с учетом влияния на их создание изменений, прои- сшедших в общественной жизни Российской Федерации в течение конца ХХ – начала ХХI века. Ключевые слова:: теория литературы, российские вузовские учебники и учебные пособия, пост- советское время.


Панчук Ольга

Социальные процессы в молодёжной среде: новый вызов российской и украинской публицистике и литературе

Анотація:

В статье проведен сопоставительный анализ двух романов русской и украинской про- зы, а также публицистики последнего двадцятилетия, где отображены и переосмысленны социальные процессы в современной молодежной среде. Ключевые слова: молодежная среда, молодежные субкультуры, публицистика, русская литерату- ра ХХ ст., украинская литература ХХ в., сравнительное литературоведение.


Бачинська Квітослава

Використання інноваційних методів в процесі вивчення словацької літератури

Анотація:

У статті описуються інноваційні методи навчання, які використовуються на уроках словацької лі- тератури. Ключові слова: освіта, інновація, інноваційні методи, навчання словацька література, Ян Амос Коменський, Еріх Петлак, Йозеф Валента.


Виноградов Анатолий

Факторы префиксальной валентности русских и венгерских глаголов – названий разновидностей основных типов самостоятельного перемещения

Анотація:

В статье анализируется валентность русских и венгерских глаголов, называющих разновидности основных типов самостоятельного перемещения, с префиксами в директивных словооб- разовательных значениях. Эта валентность подчиняется определенным закономерностям и обусловлена различной интерпретацией семантического содержания коррелятивных мотивирующих глаголов – идео- графических синонимов названий базовых типов перемещения – в обоих языках. Ключевые слова: русские и венгерские глаголы, разновидности типов самостоятельного переме- щения, префиксальная валентность.


Ходанич Петро

Закарпатська тематика в зарубіжній літературі першої половини ХХ століття

Анотація:

У статті розглядається закарпатська тематика в угорській, чеській, німецькій, американській літе- ратурах першої половини ХХ століття, автор виділяє кілька своєрідних ідейно-тематичних груп, розглядає найбільш вагомі твори, які можуть стати частиною змісту світової літератури у сучасній школі. Ключові слова: урок світової літератури, міжпредметні зв’язки, історичний процес, Закарпаття, етнокультур- ний простір, літературний герой.


Мотрук Віктор, Тищук Алла

Художній переклад як важливий засіб формування духовної культури школярів і студентів

Анотація:

У статті розглянуто роль художнього перекладу у формуванні духовної культури школярів і студентів. Вивчено його роль у забезпеченні оптимального навчання і виховання на матеріалі творів світової літератури. Ключові слова: світова література, художній переклад, духовна культура, читацька компетентність.